รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   ปี  2553
จังหวัดอุบลราชธานี
อบต/แขวง, อำเภอ/เขต, จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ประธานสภา อบต. นายก อบต. ปลัด อบต.
 ข้าวปุ้น,  กุดข้าวปุ้น,  อุบลราชธานี 0-4531-8186 - นายสุบรรณ์ สืบสร้อย นายสงกรานต์ หวังชื่น
 โนนสวาง,  กุดข้าวปุ้น,  อุบลราชธานี 0-4539-3026 - นายพรศิลป์ รูปคม นายธานี เสือสา
 แก่งเค็ง,  กุดข้าวปุ้น,  อุบลราชธานี 0-4521-2015 - นายอภิชาติ แสงทอง นายศักดา เปลี่ยวจิตร์
 กาบิน,  กุดข้าวปุ้น,  อุบลราชธานี 0-4521-1110 - นายวันดี เพาะพืช น.ส.ธันยกานต์ สะดีวงษ์
 หนองทันน้ำ,  กุดข้าวปุ้น,  อุบลราชธานี 0-4521-3017 - นายประยูร อเนกกา นายคมกฤษ จารุกขมูล
 เขมราฐ,  เขมราฐ,  อุบลราชธานี 0-4549-2089 นายประกาศ โคตรวันทา นายแสวง เคนสุวรรณ นายสุเวช ทรงอยู่สุข
 ขามป้อม,  เขมราฐ,  อุบลราชธานี 0-4521-5009 นายสาโรจน์ สุดหล้า นายเพ็ง อินทร์หอม นายสุวิตย์ สิมาพันธ์
 เจียด,  เขมราฐ,  อุบลราชธานี 0-4521-6028 - - นายพิชิต คำสุนีย์
 หนองผือ,  เขมราฐ,  อุบลราชธานี 0-4521-4055 - นายสุวิทย์ แก้วกล้า ว่าที่ ร.ต.สัญญา ทุมชาติ
 นาแวง,  เขมราฐ,  อุบลราชธานี 0-4521-7007-8 - นายจิตต์ อินธิแสง น.ส.ภัทธิรา อุตอามาตย์
 แก้งเหนือ,  เขมราฐ,  อุบลราชธานี 0-4521-8025-6 - นายภูมี สืบก่ำ นายวรรณศิษฐ์ เทศวงศ์
 หนองนกทา,  เขมราฐ,  อุบลราชธานี 0-4531-8068 - นายวีระศักดิ์ กุลวงศ์ จ.อ.สุรเวช ชาตรี
 หนองสิม,  เขมราฐ,  อุบลราชธานี 0-4531-8070 - นายสมนึก ลอยรัตน์ นายถวิล ยังมี
 หัวนา,  เขมราฐ,  อุบลราชธานี 0-4521-9112 - นายณรงค์ แดงโสภา ว่าที่ ร.ต.กิตติ บุญยาจันทร์
 เขื่องใน,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4539-7081 นายจันทา พันธ์ศิริ นายบุญมี พันธ์ศิริ นายเจริญ กองไชย
 สร้างถ่อ,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-1032 - นายณคร อร่ามรุ่งเรืองศรี นายวีระเดช บัวกอง
 ค้อทอง,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-4050 นายสมัย บุญยืด นายสง่า หาญกล้า นายเจษฎา ชะอุ่มพันธ์
 ก่อเอ้,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4539-1057 - นายอาทิตย์ มัดธนู นายสัญญา ถินขาม
 หัวดอน,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4523-2217 - นายละคร กอมณี น.ส.ชาณา โพธิ์ขำ
 ชีทวน,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4523-2035 จ.ส.อ.วิชัย เชื้อประทุม นายสุวิทย์ ธานี นายวริสนันท์ บุญขจร
 ท่าไห,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-2064 - นายวิโชติ นาสารีย์ นายภาสกร มาสขาว
 นาคำใหญ่,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4523-3020 - นายอำนวย สมศรี น.ส.สมฤดี พรหมมา
 แดงหม้อ,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-6039 นายทองรัตน์ ชมภูพื้น นายสมชาย สายเสมา นายอุทัย พรมลี
 ธาตุน้อย,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-5063 - นายเฉลิม สิงห์วิชัย นายฉัตรชัย พันธุ์ดี
 บ้านไทย,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4524-7666 นายสมัย ประดับศรี นายฉลวย ทวีศรี นางเสมอใจ มีดี
 บ้านกอก,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-8163 - นายเฉลิมจิตร พลพวก นางสาวสะไบทิพย์ สอนอาจ
 กลางใหญ่,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-7081 - นายวิลาศ ไชยดี ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ คำมี
 โนนรัง,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-8130 - นายวิชัย บุ้งทอง น.ส.สุโรชินทร์ แย้มพุ่ม
 ยางขี้นก,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-3101 - นายสำรวย จันทร์โยธา นายอัษฎายุทธ กุแก้ว
 ศรีสุข,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4522-9052 นายพิทักษ์ชัย เกษาพันธ์ นายราชัน ชิงจันทร์ นายประการศิต เศวตธรรม
 สหธาตุ,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี - - นายวุฒิชัย บุญพันธ์ -
 หนองเหล่า,  เขื่องใน,  อุบลราชธานี 0-4523-1012 - นายสมปอง บุญเพิ่ม -
 โขงเจียม,  โขงเจียม,  อุบลราชธานี 0-4535-1223 - นายธงชัย ผลเพิ่ม นางปรียา รัตนะ
 ห้วยยาง,  โขงเจียม,  อุบลราชธานี 0-4524-6086 - นายคำแดง เกษชาติ น.ส.ศุภรดา ประสพสุข
 นาโพธิ์กลาง,  โขงเจียม,  อุบลราชธานี 0-4538-1063 - นายภิญโญ บุญงค์ นายประเวศ หอมชื่น
 หนองแสงใหญ่,  โขงเจียม,  อุบลราชธานี 0-4531-8052 - นายประเสริฐ ทองคำ ส.ต.ท.วีรพงษ์ จำปามูล
 ห้วยไผ่,  โขงเจียม,  อุบลราชธานี 0-4535-1287 - นายสุรพล กอมณี นายวิสันต์ ประนันทา
 ดอนมดแดง,  ดอนมดแดง,  อุบลราชธานี 0-4584-3021-3 นายสมปอง เสภาแดง นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ นายสมบูรณ์ รัตนกุล
 เหล่าแดง,  ดอนมดแดง,  อุบลราชธานี 0-4530-8079 นายคำเผย คณพันธ์ นายศุภโชค รัตโน น.ส.ศุภรดา ประสพสุข
 ท่าเมือง,  ดอนมดแดง,  อุบลราชธานี 0-4524-6925 - นายสมาน แก้ววงษา น.ส.ขลนิษา พันธ์แก้ว
 คำไฮใหญ่,  ดอนมดแดง,  อุบลราชธานี 0-4530-8249 - นายนิยม พระเมเด นายทองกร จิตรสิงห์
 นาส่วง,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4542-1174 - นายธงชัย อังคณา น.ส.สุภาวดี แสนทวีสุข
 นาเจริญ,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4536-1843 นายบุญทวี ทองลาย นายรังสรรค์ พรมอยู่ ส.ต.ท.สุพัฒน์ บุญชิต
 ทุ่งเทิง,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4524-7334 นายเข็มทอง คงสิม นายคำภา เชื้อคง ส.อ.อนิรุทธิ์ ภาวะนา
 สมสะอาด,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4540-3689 - นายณัฐพงษ์ วงศ์คำจันทร์ น.ส.สุขสายใจ โตนันท์
 กุดประทาย,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4531-8101 - นายวิทยา สำเภา นายชาญชัย อักโข
 ตบหู,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4524-7482 นายสมพงษ์ ระรัตน์ นายสมศักดิ์ ห่องคำ นายไพโรจน์ เหมลา
 กลาง,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4536-1906 - นายเจริญ ภานะโสต น.ส.ธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
 แก้ง,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4523-4021 นายสุบรรณ สายแก้ว นายบุญเทียม ยาโล ว่าที่ร้อยตรีบุญเพ็ง มีชาติ
 ท่าโพธิ์ศรี,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4540-3709 - นายทองหล่อ บัวพา ส.อ.อภิชาติ สุภสร
 บัวงาม,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4540-5878 - นายคำบุ มากดี นายเจษฎากร สุรมิตร
 คำครั่ง,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4524-7386 - นายสมจิตร พรมจันทร์ นายอมร คำดี
 นากระแซง,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4536-2072 ต่อ18 นายเส็ง วงศิลป์ นายบุญล้อม แสนสุข นายธนยศ มานิตย์
 โพนงาม,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4536-2576 - นายสมบูรณ์ บุญเจือ จ.ส.อ.วรวิทย์ จดจำ
 ป่าโมง,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4536-1908 - นายสมศักดิ์ ทองคำ นายประสาท อุดมญาติ
 โนนสมบูรณ์,  เดชอุดม,  อุบลราชธานี 0-4540-3710 - นายบูญหนัก ทำนุ นายวรรณภณ ทวีชัย
 กระเดียน,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4523-5025 - นายไพเสริฐ ทองผาย ส.อ.สมศักดิ์ ดอกจันทร์
 เกษม,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-5130 นายศักดิ์ธรณี บุญเติม นายวิกาล หนองแคน นางสุจิราพร วะนา
 กุศกร,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4523-7042 นายอุดร ประสมสุข นายบรรจง นาโพงาม นางอัฉญา วงศ์วุฒิยางกูล
 ขามเปี้ย,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-4032 - นายจำนงค์ ทีอุทิศ ว่าที่ ร.ต.สมชาย เหมัษฐิติ
 คอนสาย,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-5059 - นายบุญมา ศิริราช -
 โคกจาน,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-6021 - นายเทพฤทธิ์ บัวโรย นายธวัชชัย ชัยภูมิ
 นาพิน,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4523-6099 - - นายนฤมิตร มังคลุดร
 นาสะไม,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-4032 - นายประสิทธิ์ โทบุตร พ.จ.อ.สักดิ์สิทธิ์ หอมจันทร์
 โนนกุง,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4523-9030 นายทองดี รื่นเริง นายเพิ่มทรัพย์ ปานแดง นายอนุสนธิ์ เพชรพระพุทธ
 ตระการ,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 08-9885-9398 นายจำรัส มาระสา นายประเสริฐ คุณีรัตน์ นายวงศ์ชัย จันทพัฒน์
 ตากแดด,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4524-6680 นายพูล แสงสว่าง นายจิตตา บุญประสิทธิ์ นางยุฎาวรรณ ปาปะวิมุด
 ไหล่ทุ่ง,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4548-2088 นายกัลยา เทียมทัด นายเริ่ม จันทร์สุข นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย
 เป้า,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-7041 - นายเทน บุตรจันทร์ น.ส.จุไรลักษณ์ จิตรสบาย
 เซเป็ด,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-3020 นายเยื้อน พิลาป นายอำพล พลสวัสดิ์ ว่าที่ ร.ต.ชัชวาล พุทธแก้ว
 สะพือ,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-8089 - นายจรัส ไขแสง น.ส.ประพิศ ธนะวงศ์
 ถ้ำแข้,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4531-8185 นายจันทร์ ยี่เข่ง นายกตัญญู ทองเติม นายเจริญ ทองจันทร์
 ท่าหลวง,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4523-9044 - นายใจคม แถมวัน นายรัศมี ธรรมศิริ
 ห้วยฝ้ายพัฒนา,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-1015 นายทำนอง ไชยโย นายมนัส อัจฉฤกษ์ นายสายสิทธิ์ ไท้ทอง
 กุดยาลวน,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4529-2018 นายพรมมา ยาตรา นายบุญเลียง วงษ์ปัสสา นางอนงค์ วะนา
 บ้านแดง,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4525-8609 นายทองจันทร์ สงวนพิมพ์ นายวัชรพันธ์ ทุมมา นายรัชชัย ศิลาบุตร
 คำเจริญ,  ตระการพืชผล,  อุบลราชธานี 0-4548-1784 นายจักรพันธ์ สุดหา นายสมศรี สิ้นภัย นายทรงพล โคตรพันธ์
 ตาลสุม,  ตาลสุม,  อุบลราชธานี 0-4539-6108 - นายไพศาล แสนทวีสุข จ.อ.สมภพ วีสเพ็ญ
 สำโรง,  ตาลสุม,  อุบลราชธานี 0-4544-2139 - นายบุญมา ศรีบุระ จ.ส.อ.ถวิน พรมมีเดช
 จิกเทิง,  ตาลสุม,  อุบลราชธานี 0-4524-7334 - นายทนงทรัพย์ ถนอมจิตต็ นายวรเชษฐ์ สิมมามัธ
 หนองกุง,  ตาลสุม,  อุบลราชธานี 0-4540-6686 - นายจิม ศุภโกศล นายเฉลิมพงษ์ เดชคำภู
 นาคาย,  ตาลสุม,  อุบลราชธานี 08-7249-6892 - นายเสวย แอกทอง ส.ต.ท.สุพัฒน์ บุญชิด
 คำหว้า,  ตาลสุม,  อุบลราชธานี 0-4544-2140 - นางประถม เหลืองาม นางสุดาวรรณ เติมวงษ์
 หนองอ้ม,  ทุ่งศรีอุดม,  อุบลราชธานี 08-1966-1094 - นายประเสริฐ เนวชัย นางราตรี ประธาน
 นาเกษม,  ทุ่งศรีอุดม,  อุบลราชธานี 08-1966-0677 นายพรชัย ทำสอาด นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายวรวิทย์ จดจำ
 กุดเรือ,  ทุ่งศรีอุดม,  อุบลราชธานี 08-9792-9843 - นายสำลี พามาเนตร นายชาริน จินดาศรี
 โคกชำแระ,  ทุ่งศรีอุดม,  อุบลราชธานี 0-4530-7054 - นายนิรันดร์ บันประจง นายภัทชรโชค บคุณชื่น
 นาห่อม,  ทุ่งศรีอุดม,  อุบลราชธานี 08-1730-4969 - นายสุธ กรุณา นายเดชา ถ้ำหิน
 นาจะหลวย,  นาจะหลวย,  อุบลราชธานี 0-4537-9338 - นายยม พิเดช นายสืบศักดิ์ ชุมรัตน์
 โนนสมบูรณ์,  นาจะหลวย,  อุบลราชธานี 0-4524-7387 นายเสรี ทองพิมพ์ นายเสรี ทองพิมพ์ พ.จ.อ.จิรพงค์ เสาร์แก้ว
 พรสวรรค์,  นาจะหลวย,  อุบลราชธานี 0-4531-8023 - นายระลึก กล้วยน้อย นายสุริยนต์ ทันตานนท์
 บ้านตูม,  นาจะหลวย,  อุบลราชธานี 0-4540-5697 นายอุดม โคตรทอง นายคำหล้า คำธเนตร ส.อ.มงคล ครั้งพิบูล
 โสกแสง,  นาจะหลวย,  อุบลราชธานี 0-4524-7059 - นายสีทา พหรมเย็น น.ส.สุภานิดา ศรีตะเขตต์
 โนนสวรรค์,  นาจะหลวย,  อุบลราชธานี 08-7958-8797 นายคารม พิมระการ นายไพฑูรย์ พรมภักดี นายบุรีรักษ์ นามบุรี
 นาตาล,  นาตาล,  อุบลราชธานี 0-4530-5086 - นายเรืองชัย อร่ามเรือง ส.ต.อ.จักรี คำตา
 พะลาน,  นาตาล,  อุบลราชธานี 0-4540-2504 นายประยูร ภาวะวิจารณ์ นายสมใจ สุภะโคตร นายสมหวัง บุญลา
 กองโพน,  นาตาล,  อุบลราชธานี 0-4540-2501 นายหนูแบน ทาทอง นายเชื่อม ลุนลี จ.อ.ธงเอก เจริญสุข
 พังเคน,  นาตาล,  อุบลราชธานี 0-4540-2500 นายมี มิ่งมูล นายสมพงษ์ รักไทย น.ส.สุกัญญา หาญชนะ
 นาเยีย,  นาเยีย,  อุบลราชธานี 0-4530-6101 นายประภาส โสภี นายสุรัตน์ ทะนานคำ นายสมพงศ์ แสงหอย
 นาดี,  นาเยีย,  อุบลราชธานี 08-1579-2673 - นายอ่อนตา ดวงแก้ว พ.จ.อ.มานพ ขันทะสี
 นาเรือง,  นาเยีย,  อุบลราชธานี 0-4531-8113 - นายสัมฤทธิ์ เชื้อพงษ์ จ.ส.อ.เอเรบ โลหา
 ตาเกา,  น้ำขุ่น,  อุบลราชธานี 08-7868-9893 - นายณรงค์ศักดิ์ โลเตียะนันต์ นายชัยยา สมศรี
 ไพบูลย์,  น้ำขุ่น,  อุบลราชธานี 0-4540-3033 - นายดาวชัย จันทร์เปรียง ส.ต.ท.นิคม วงศ์เพ็ญ
 ขี้เหล็ก,  น้ำขุ่น,  อุบลราชธานี 08-9949-5487 - ด.ต.อุดม จากชัยภูมิ นายบัญญัติ โขมะพัฒน์
 โคกสะอาด,  น้ำขุ่น,  อุบลราชธานี 08-7243-9067 - นายอุดร บุคตาพงษ์ นายสมาน เหมียดไธสง
 โซง,  น้ำยืน,  อุบลราชธานี 08-1725-9348 - นายเติม ศรีเนตร ส.ต.ท.นิคม วงศ์เพ็ญ
 ยาง,  น้ำยืน,  อุบลราชธานี 0-4531-8099 - นายกองสิน แจ่มใส ส.ต.ท.สมชาย แสงหิรัญ
 โดมประดิษฐ์,  น้ำยืน,  อุบลราชธานี 0-4540-3029 - นายพา พรมโสภา ส.ต.ท.จันทร์ทัย บัวจูม
 บุเปือย,  น้ำยืน,  อุบลราชธานี 0-4533-3063 นายสมพงษ์ คำพูล นายจักรกรี โสมโสภา จ.ส.อ.เสกสรร มุกดาหาร
 สีวิเชียร,  น้ำยืน,  อุบลราชธานี 0-4531-8086 - นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายเนียม พิเดช
 ยางใหญ่,  น้ำยืน,  อุบลราชธานี 0-4531-8119 - นางพิศสมัย เดชจร ส.ต.ท.เรืองกิตติ์ อังกรรัมย์
 เก่าขาม,  น้ำยืน,  อุบลราชธานี 08-9949-6016 - นายเสาร์ ปัสสาสิงห์ นางสาววาสนา ถิ่นขาม
 โพนงาม,  บุณฑริก,  อุบลราชธานี 08-1955-8505 - นายสันติภาพ คำอินทร์ ส.อ.วาสิทธิ์ แก้วเนตร
 ห้วยข่า,  บุณฑริก,  อุบลราชธานี 08-1967-2575 - นายไสว วิลา นายการุญ โชตินอก
 คอแลน,  บุณฑริก,  อุบลราชธานี 0-4533-4012 - นายสุบรรณ สังคะรินทร์ นายมังกร คำเพาะ
 นาโพธิ์,  บุณฑริก,  อุบลราชธานี 08-1725-9772 - นายวิชาญ วิโรจน์อุไรเรือง นายขจรชัย หัรษตภพ
 หนองสะโน,  บุณฑริก,  อุบลราชธานี 0-4540-5622 - นายสมศักดิ์ สายเนตร จ.ส.ท.วรพงษ์ รูปเลิศ
 โนนค้อ,  บุณฑริก,  อุบลราชธานี 08-1966-5069 นายพุทธา พันธ์คำ นายธีระพงษ์ อุตพันธ์ น.ส.รัตนาภรณ์ แก้วสุพรรณ์
 บัวงาม,  บุณฑริก,  อุบลราชธานี 0-4520-1238 นายคำภา สีทา นายกิตติ หาญสมุทร นายเชาวลิต ศาลาน้อย
 บ้านแมด,  บุณฑริก,  อุบลราชธานี 08-1265-5317 นายแก้ว แก้วมั่น นายสุนีย์ วันประจิตร นายเกษม ดำเนิน
 กุดชมภู,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4520-4168 - นายเทียนชัย โกศัลวัฒน์ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
 ดอนจิก,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4524-7544 - นายหนู สีสาสีมา นางประคอง คำนึง
 ทรายมูล,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4524-6185 นายบุญรักษ์ สมเทพ นายประยูร กุลศิลป์ นายอดิศักดิ์ ชาววัง
 นาโพธิ์,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4538-4027 - นายแอ๊ด พละพงษ์ พ.จ.อ.มานพ ขันทะสีลา
 โนนกลาง,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4524-7412 - นายผดุงศักดิ์ ศรีแสง นายจุน ทองไทย
 โพธิ์ไทร,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4520-4656 - นายไสว จำปาเทศ ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ ชุนสนิท
 โพธิ์ศรี,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4520-4801 นายทรงวุฒิ เท่าสาร นายนิยม อาจพันธ์ นางภาวินี ศรีสังวาลย์
 ระเว,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4540-6871 - นายสำราญ พุ่มแก้ว นายนิคม คำนึง
 ไร่ใต้,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4524-7358 - นางประไพร เจือจันทร์ ว่าที่ ร.ต.พีรนิจ หวังรวมกลาง
 หนองบัวฮี,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4540-5533 - นายผดุง คำมา ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์ ศุภลักษณ์
 อ่างศิลา,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4540-5965 - นายบุญล้อม ทองสวัสดิ์ นายสำราญ พิมพบุตร
 โนนกาหลง,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4540-3820 นายคำพันธ์ พลจันทร์ นายประภาส กาหลง นายชุมพล หาริตะวัน
 บ้านแขม,  พิบูลมังสาหาร,  อุบลราชธานี 0-4531-8042 นายสมศรี จันทร์จิตร นายไสว ช่วยรักษ์ นายเอนก พจมานเมธี
 โพธิ์ไทร,  โพธิ์ไทร,  อุบลราชธานี 0-4549-6020 - นายธวัช แสงแดง นายอาคม สาระไพร
 ม่วงใหญ่,  โพธิ์ไทร,  อุบลราชธานี 0-4533-6069 - นายจรัญ เสริมทรัพย์ นางสุดารัตน์ เจริญสุข
 สำโรง,  โพธิ์ไทร,  อุบลราชธานี 0-4533-7023 นายทุ้ม ภาระเวช นายสมัย เรืองเนตร น.ส.กฤษถา บุญเสริม
 สองคอน,  โพธิ์ไทร,  อุบลราชธานี 0-4533-8057 - นายสมหมาย โสสิงห์ นายศรศิลป์ เหล่าอุ่นอ่อน
 สารภี,  โพธิ์ไทร,  อุบลราชธานี 0-4531-8184 นายคำสิงห์ สถาวร นายประพันธ์ โชคชัย -
 เหล่างาม,  โพธิ์ไทร,  อุบลราชธานี 0-4540-7138 - นายศิริวัฒน์ เรืองแสน น.ส.สุพรรณี ยศกลาง
 ม่วงสามสิบ,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4548-9427 นายแดง กำพุธ นายประพันธ์ ป้องภัย นายธนวัตร บุคโบลบล
 เหล่าบก,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4533-9077 - นายสมพงษ์ วิชางาม นายประพจน์ เทศนา
 ดุมใหญ่,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4533-9077 - นายบุญ แสงศรี นายสิทธิชัย แสงเขียว
 หนองช้างใหญ่,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4540-9056 - นายสุนทร ท่าหาญ นายสิทธิชัย ตาน้อย
 หนองเมือง,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 08-9846-1362 นายชาญ แสงฉาย นายมนตรี โคตรรวงศ์ นายสิทธิพงษ์ อังคุระษี
 เตย,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4534-2048 นายวิทยา บูชาพันธ์ นายสมเจตน์ ถวิลหวัง ส.ต.อ.จัญญา รักษาศรี
 ยางสักกระโพหลุ่ม,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4534-1031 - นายวิชัย ศุภลักษณ์ จ.ส.ต.สงวน วิระศักดิ์
 หนองไข่นก,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4538-5017 นายอนุชา โสรส นายจรัญ บุญเชื้อ นางธันยพร อัจฉฤกษ์
 หนองเหล่า,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4540-1300 - นายอาจ เบื้องบน น.ส.สุรียพร เห็มคุณ
 หนองฮาง,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4534-3018 - นายสมศักดิ์ โสดาแก้ว ว่าที่ ร.ต.สมชาย เหมัษฐิติ
 ยางโยภาพ,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4539-9111 - นายจิตกร พิมพ์ภักดี นายรัศมี คำศิริ
 ไผ่ใหญ่,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4534-2048 - นายสมดี พรหมสวัสดิ์ นายคมกฤษ จารุกขมูล
 นาเลิง,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี - - นายสมปอง ใจซื่อ น.ส.ภัทราภรณ์ ส่งเสริม
 โพนแพง,  ม่วงสามสิบ,  อุบลราชธานี 0-4531-8083 - นายบุญเพ็ง โอทาตะวงศ์ นางศิริเพ็ญ ยาวโนภาส
 หัวเรือ,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4520-0451 - นายสุวิทย์ หอมหวล จ.ส.อ.สุชาติ วรรณภูชา
 หนองขอน,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4534-4056 ส.อ.สัญชัย เอี่ยมสะอาด นายรัฐมนต์ พละการ นายบุญธรรม วงศ์ศิริ
 ปทุม,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4526-4534 นายมโน บุญสุข นายจำลอง จาระงับ จ.อ.อำนวย จอมวุฒิ
 แจระแม,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4531-6472 นายสมคิด บตรบาล นางอุทัยทิพย์ เปราะแดง นายจรูญ ขวัญหวัญ
 หนองบ่อ,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4524-2657 นายสุคนธ์ บุญเจือ นายสาคร บุญขจร นายเกริกชัย สายสมบัติ
 ไร่น้อย,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4543-5346-8 - นายประหยัด กาฬเนตร นายสถาพร จำปาเทศ
 กระโสบ,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4524-2128 - พ.ท.ปริชาติ ขยายวงศ์ นายเกรียงศักดิ์ แก่นลา
 กุดลาด,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4524-2673 - นายบัวผัน สุขนิจ นางจริตรกุล บุญจง
 ขี้เหล็ก,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4520-9412 - นายประมวล พิมพ์หล่อ นายวีระพงษ์ คันธจันทร์
 ปะอาว,  เมือง,  อุบลราชธานี 0-4534-4369 - นายสมเนตร แววคุ้ม น.ส.อำนวย พลธรรม
 ธาตุ,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4528-8550 - - พ.จ.อ.เสถียร อรุณโรจน์
 ท่าลาด,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4543-1429 - นายคำสอน วงศ์คำเหลา นายอัสวัสชัย อยู่สุข
 โนนโหนน,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4547-4281 - นายณรงค์ บุญญะศรี นายธนกร ลุนพรหม
 คูเมือง,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4524-2246 - นายสกล โสมะเกตริน นายวิวัฒน์ คำศรี
 สระสมิง,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4540-3056 - นายวินัย วงศาเลิศ นายพงศกร ควรรู้ดี
 บุ่งหวาย,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4540-0655 นายเสถียร รักษารอด นายประสาน คำแสงดี พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช
 คำขวาง,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4525-5883 - นายประสิทธิ์ จันทร์พวง นายวิชัย อุพันทา
 โพธิ์ใหญ่,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4528-8552 - นายสวัสดิ์ ถินถาวร นายณรงค์ชัย เลขะสันต์
 หนองกินเพล,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4524-7186 - นายธนพงศ์ นิลวันดี น.ส.สุนทรา เคนบุปผา
 โนนผึ้ง,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4526-8317 - พ.ต.อ.ทองแดง อ่อนคำผาง ว่าที่ ร.ต.วรฉัตร พะวงจำปา
 เมืองศรีไค,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4528-8326 - นายเชิดศักดิ์ ศรีดาโคตร นายวีระยุทธ สวัสดี
 ห้วยขะยุง,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4543-1207 - นายกำพล สายลาด นางวราพันธ์ ทาประจิต
 บุ่งไหม,  วารินชำราบ,  อุบลราชธานี 0-4530-1005 นายไชยา อัศววารินทร์ นายอนันต์ คำริกาบุตร จ.ส.ต.พรสวัสดิ์ ครองบุญ
 นาคำ,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 0-4539-9360 - นายสมบูรณ์ จันทร์เอี่ยม น.ส.มาลินี นีรนาทรังสรรค์
 แก้งกอก,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 0-4539-9383 นายดวง คูณลาด นายสะทอน จันทะแสง นายธรรมะ ปัดถวิง
 เอือดใหญ่,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 0-4534-6025 นายวิหาร แพงถิ่น นายบรรจง แดงหล้า นายสุริยา ปัญญาพงษ์
 วาริน,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 08-1976-9641 - นายประยูร สมเภา นายสมคิด จันทร์พิรักษ์
 ลาดควาย,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 0-4524-6218 - นายทวี โลหะกุล นายเฉลิมศักดิ์ ศรีสุขใส
 สงยาง,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 08-1955-8379 - นายสง่า คำวัน จ.ส.อ.สุวัตร ภูพิมาย
 ตะบ่าย,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 0-4540-6794 - นายพวง ลาดสมดี นายพิษณุ ธนะสีรังกูร
 คำไหล,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 0-4534-9017 - นายทองพูล พนธ์โคตร นายมงคล บุญแสนรัง
 หนามแท่ง,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 0-4538-1016 - นายอำนาจ ลัดดาบุตร นายถวัลย์ บุญประพาน
 นาเลิน,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 0-4540-2511 - นายวันชัย ทองหยิบ ส.อ.พิพัฒน์ พราวศรี
 ดอนใหญ่,  ศรีเมืองใหม่,  อุบลราชธานี 0-4534-5026 - นายคำตัน วงศ์ดวน นายศุภชัย บุญแนบ
 แก่งโดม,  สว่างวีระวงศ์,  อุบลราชธานี 0-4520-2232 - นายทวี ปวงสุข นายศักดา สมสุข
 ท่าช้าง,  สว่างวีระวงศ์,  อุบลราชธานี 0-4520-2213 นายพล ศิลปชาติ นายสำเนียง สพสิงห์ นายชูพันธ์ อเนกบุณย์
 บุ่งมะแลง,  สว่างวีระวงศ์,  อุบลราชธานี 0-4520-2244 - นายสงคราม โหตระไวศยะ นายวรเชษฐ์ สิมมามัธ
 สว่าง,  สว่างวีระวงศ์,  อุบลราชธานี 0-4524-2951 - นางเยาวลักษณ์ ประทุมทิพย์ ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย มาลัย
 สำโรง,  สำโรง,  อุบลราชธานี 0-4530-3297 นายหนูน้ำ ทองไสล นายสุพจน์ ธุสาวัน นายโชคพิพัฒน์ บุญไธสง
 โคกก่อง,  สำโรง,  อุบลราชธานี 0-4524-4197 - นายสุพล จันทร์เพ็ญ นายสุดใจ ทาประจิต
 หนองไฮ,  สำโรง,  อุบลราชธานี 0-4531-8007-8 - นายคำปุ่น บุญสาลี นายธนัตถ์ จันทร์มณี
 ค้อน้อย,  สำโรง,  อุบลราชธานี 0-4531-8091-2 - นายเจียม เมษาดี นายอัครวิทย์ เดชารัตนชาติ
 โนนกาเล็น,  สำโรง,  อุบลราชธานี 0-4530-3143 - นายธรพจน์ พรรณวิไล นายพรศักดิ์ พลภักดี
 โคกสว่าง,  สำโรง,  อุบลราชธานี 0-4524-7331 - นายบุญศรี บุญประชุม จ.อ.บรรจบ อภัยจิตต์
 โนนกลาง,  สำโรง,  อุบลราชธานี 0-4531-8005 - นายผดุงศักดิ์ ศรีแสง นายอาคม ธนูทอง
 บอน,  สำโรง,  อุบลราชธานี 0-4540-0684 - นายสวัสดิ์ บ้งคำแคน ร.ท.สราวุธ สำลีวงค์
 ขามป้อม,  สำโรง,  อุบลราชธานี - - นายสง่า มั่นกาล นายยุทธกิจ นาคำมูล
 คันไร่,  สิรินธร,  อุบลราชธานี 0-4540-6562 นายกาดาว จันทร์สมาน นายบุญถม คำพวง นายพูนสิทธิ์ พรสอน
 ช่องเม็ก,  สิรินธร,  อุบลราชธานี 0-4548-5016 - นายธีรสุตทิวัตถ์ ดำรงค์สิทธิ์ น.ส.วาสนา วงศ์โสภา
 โนนก่อ,  สิรินธร,  อุบลราชธานี 0-4524-6527 - นายกมลทิพย์ บูรณ์เจริญ นายขจรชัย พรรณาภพ
 นิคมลำโดมน้อย,  สิรินธร,  อุบลราชธานี 0-4536-6195 นายกาดาว จันทร์สมาน นายสุขขี พวงสวัสดิ์ นายอรรคเดช ศรีรังกูร
 ฝางคำ,  สิรินธร,  อุบลราชธานี 0-4536-6034 - นายชุมพล เครือคำ นายพนิตนันท์ วีสเพ็ญ
 คำเขื่อนแก้ว,  สิรินธร,  อุบลราชธานี 0-4536-6472 - นายทิวา ยาวงศ์ ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์ ศุภลักษณ์
 เหล่าเสือโก้ก,  เหล่าเสือโก้ก,  อุบลราชธานี 0-4530-4107 นายลี บุตรวงค์ นายจันที กาวัลย์ นายบัญฑิต โขมะพัฒน์
 โพนเมือง,  เหล่าเสือโก้ก,  อุบลราชธานี 0-4524-1156 นายอุดม สิทธิปกรณ์ นายเจษฎพงษ์ พละบุตร น.ส.วิไลลักษณ์ ชาวเหนือ
 แพงใหญ่,  เหล่าเสือโก้ก,  อุบลราชธานี 0-4530-4223 นายทองจันทร์ ชินภา นายกองสูน สายแวว นางวัฒนา ไท้ทอง
 หนองบก,  เหล่าเสือโก้ก,  อุบลราชธานี 0-4530-4108 นายสันต์ วระบุตร นายวิทยา พรหมจันทร์ ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น
รายชื่อเบอร์โทรศัพท์เทศบาลพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเทศบาล เบอร์โทรศัพท์ นายกเทศมนตรี ปลัด
ตำบลกุดข้าวปุ้น 0-4548-4014-5 นายรัตนา ลอยลม นายสวัสดิ์ ฎทธิ์สิงห์
ตำบลเขมราฐ 0-4549-1184 นายวชิระ วิเศษชาติ นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์
ตำบลเขื่องใน 0-4539-1058  นายเกษม นามบุตร นายอรรคเดช ไชยจิตร
ตำบลบ้านด่าน 0-4535-1087 นายมนูญ คูณทวี นายจารึก ศรีคำภา
ตำบลนาส่วง 0-4542-1199 นางอรัญญา นามวงศ์ ว่าที่ ร.ต.ธนเสฏฐ์ ธนัชพุทธพงศ์
ตำบลเมืองเดช 0-4536-1566 นายจักรพันธ์ แสงสว่าง นายสุริยา จันทะสิงห์
ตำบลตระการพืชผล 0-4548-1820 นายมนต์ชัย กวีนัฏธยานนท์ นายสมปอง วงศ์คูณ
ตำบลตาลสุม 0-4539-6026 - นายยุคเดช ธคำสอน
ตำบลนาจะหลวย 0-4537-9333 นายสิงห์หา เวียงคำ นายศักดิ์ศรี ประครองพันธ์
ตำบลนาเยีย 4530-6112  นางอุทัย วงศ์งาม -
ตำบลน้ำยืน 0-4537-1125 นายอภิชาติ อรุณยะเดช -
ตำบลบัวงาม 0-4536-1956 นายลิขิต มีแสง นายวีระชัย คำล้าน
ตำบลบุณฑริก 0-4520-1220  นายสมศักดิ์ ทิมา ส.ต.ท.สมร ดวงศรี
ตำบลพิบูล 0-4544-1318 นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นางจรัลรัตน์ พงษ์เขมรัชต์
ตำบลอ่างศิลา 0-4540-5966 นายสวัสดิ์ สุขพันธ์ นายชาลี นามบัตร
ตำบลโพธิ์ไทร 0-4549-6020 นายธวัช แสงแดง นายอาคม สาระภัย
ตำบลม่วงสามสิบ 0-4548-9022 นายวัชระ รักพันธุ์ นายอุทัย วะรงค์
นครอุบลราชธานี 0-4524-6060 นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายสุชิน พุ่มอิ่ม
ตำบลขามใหญ่ 0-4547-5051-3 นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายอัมพล ทองพุ
ตำบลอุบล 0-4528-1916  น.ส.สาวิตรี สิทธิธรรม นายมงคล เทศนา
เมืองวารินชำราบ 0-4526-9680  นายจีระชัย ไกรกังวาร น.ส.วีรวรรณ เกียวสกุล
ตำบลคำน้ำแซบ 0-4526-8450 นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ -
ตำบลห้วยขะยุง 0-4543-1086 นายสมพร วัชรปรีชาวงศ์ นายสันต์ ไชยกาล
ตำบลแสนสุข 0-4526-8198 นายทรงกรด ไกรกังวาร นายจรูญ เจือจันทร์
ตำบลศรีเมืองใหม่ 0-4539-9123 นายธวัชชัย รุ่งเรืองชัยทอง นายเสกสรร หมั่นจิตร