(02/09/2558 -- 21:45:55)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
 
02/05/2555 17:10:14 (อ่าน 1137 ครั้ง : โดย ศพส.74 จ.อุบลฯ)
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2555 (ศพส.74/นิคมฯ)

รายงานการประชุม

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ / นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดี ที่    เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

 ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี

 

----------------------------------------------

ผู้มาประชุมทั้งหมด  

๑.  นางอภิญญา          ชมภูมาศ       ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จ.อุบลฯ  เป็นประธานที่ประชุม                                                                               

๒.  นางเบญจมาส        ผลดก           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศูนย์ฯ

๓.  นางเนาวราห์         ม่วงคราม       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคมนิคมฯ

๔.  นายสมศักดิ์           พิสมัย          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานนิคมฯ

๕.  นางสาวไพรวรรณ์    เท่าสาร         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๖.  นางสาวพิริยา         เกียรติบุตร     นักพัฒนาสังคม

๗.  นางสาวชญาณิศา    ชาติรัมย์         นักพัฒนาสังคม

๘.  นางสาวณัฏฐศศิ      วงศ์จำปา       นักพัฒนาสังคม

๙.  นางสาวรุจิรดา        มิ่งขวัญ         พนักงานบริการ    

๑๐.นายวรรัตน์            ฤทธิจันทร์      นักพัฒนาสังคม

๑๑.นายมนตรี             ภาเรือง          นักพัฒนาสังคม

๑๒.นางสาวมัลลิกา       ประโพธิเทศ    นักพัฒนาสังคม

๑๒.นายนาวา              เนืองภา        ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ระดับ ช ๓   

๑๓.นายบุญเลิศ           แสงจันทร์       จ้างเหมาบริการ

๑๔.นางสาวอาทิตยา     ปริบาล           จ้างเหมาบริการ

๑๕.นางสาวจินตหรา     นิยมชาติ         นักศึกษาฝึกงาน   

๑๖.นางสาวศศิธร         บุญนิ่ม           นักศึกษาฝึกงาน

๑๗.นายทองสุ่น           เนตตะพันธ์      นักศึกษาฝึกงาน

 

 

รายชื่อผู้ที่ไม่มาประชุม

๑.  นายสรศักดิ์           อินทรปรีชา      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคมศูนย์ฯ (ปฏิบัติงานในพื้นที่)

๒.  นางส้ม                 มูลมี             พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  (ลากิจ)

๓.  นางสาวภรพรรณ     แสนทวีสุข       ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๓ (ลากิจ)

๔.  นางสาวมะลิ           จันทะศรี                 พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  (ลากิจ)

 

 

 

 

                                                                                                          /เริ่มประชุมเวลา...

--

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

 

ระเบียบวาระที่      เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 

                           - การมอบหมายงานในภารกิจ  แจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ / นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เกิดปัญหาตรงจุดไหน        ขอให้แจ้งให้ทราบ

 

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (๓๑ มกราคม ๒๕๕๕)

 

มติที่ประชุม  :   รับรองรายงานการประชุม                   

ระเบียบวาระที่       เรื่อง  เพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                          ๓.๑ กรมฯ มีคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี                                                                      ๑. นายวิทัศน์  เตชะบุญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก    ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และกลุ่มประสานการต่างประเทศ                                                                                            ๒. นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักบริการสวัสดิการสังคม สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน สำนักส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                          ๓. นายเสรีย์  วชิรถาวรชัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักพัฒนาสังคม สำนักกิจการชาติพันธุ์ กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และกองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

                          ๓.๒  สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๕)                                                    ๑. การจัดทำ CD พร้อมคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต จึงมอบกลุ่มประสานการต่างประเทศเร่งรัดและดำเนินการจัดทำ CD พร้อมคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้สามารถเริ่มใช้ได้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕  โดยกรมฯ จะมีหนังสือซักซ้อมไปยังหน่วยงานให้มีการสวดมนต์ก่อนการประชุมประจำเดือนและให้เจ้าหน้าที่แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งให้แต่ฝ่ายสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยให้หมุนเวียนกันเดือนละ ๑ ฝ่ายทุกเดือน                                                                          ๒. การให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์  มอบ ผอ.ทุกสำนัก ดูแลหน่วยงานในสังกัดในเรื่องการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ในการตอบข้อซักถามต่างๆ โดยควรเลือกบุคลากรที่มีความรู้และมีการบริการด้วยวาจาที่สุภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /๓. โครงการช่วยเหลือ…

-๓-

                                  ๓. โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย                                                                                   ๑) กิจกรรมอาชีวบำบัด (๕ วัน)  มอบ สพส.,สคส. ที่ยังมีความต้องการกิจกรรมอาชีวบำบัดในพื้นที่ ๒๕ จังหวัด  ส่งคำขอมายังส่วนวิชาการและแผนงาน  ภายในเที่ยงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  ซึ่งในการดำเนินงานในโครงการอาชีวะบำบัด นั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลด้วย                                                                                           ๒) การฝึกอาชีพระยะสั้น (๔๔ วัน)  มอบ สพส.,สคส.และสสว. เร่งรัดดำเนินการในเรื่องหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้น (๔๔ วัน) พื้นที่ดำเนินงานและเลขประจำตัว ๑๓ หลักของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น (๔๔ วัน) พร้อมส่งมายังส่วนวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และให้รีบดำเนินการขออนุมัติฝึกอบรมพร้อมขออนุมัติค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.                                                                                                                                                                           ทั้งนี้ในการจ่ายเงินในโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนี้ ให้จ่ายในที่สาธารณะและให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้ด้วย                                                                                                       ๔. ขอความร่วมมือ  ขอความร่วมมือ ทุกสำนัก และสสว. คัดเลือกบุคลากรของแต่ละสำนักๆละ ๓ คน ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาเป็นทีมงานในการทำคู่มือการปฏิบัติการโครงการใหม่ๆที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๕ อาทิเช่น สวัสดิการเติมเต็มชีวิต ผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน คลินิกครอบครัว สถานีบริการสวัสดิการสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชน ฯลฯ                                                                                           ๕. การอนุโมทนาบุญ  ในการร่วมอนุโมทนาบุญหรืองานเพื่อการกุศลจะการแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในกรณีเร่งด่วนจะให้ ผอ.สบก. เป็นผู้ประสานแจ้งไป                                                                                            ๖. การจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อให้สัมภาษณ์และบรรยาย  ในการจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อให้สัมภาษณ์หรือบรรยายนั้น ให้รวบรวมและสรุปใจความสำคัญสั้นๆ โดยควรสรุปในรูปแบบของบทคัดย่อซึ่งควรจะมีความยาวไม่เกิน ๒ – ๓ แผ่น ของกระดาษ A    

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งเดิม

ตำแหน่งที่แต่งตั้ง

๑.

นายเพทาย   คมขำ

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

๒.

นางกรกมล   เพชรล้อมทอง

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

๓.

นพ.เรือนศิลป์  เถื่อนนาดี

รอง ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา

ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต ๑๐ อุบลราชธานี


 

 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com